Вимоги до вмінь та знань

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ, молоді та туризму УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни “ Інтелектуальна власність”

Чернігів ЧДТУ 2011


Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни "Інтелектуальна власність" / Укладач О.В. Сизоненко. – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – 56 с.

Укладач О.В. Сизоненко, ст. викладач кафедри „Облік та аудит”

Відповідальний за випуск: В С.М, Шкарлет, завідувача кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор

Рецензент: В.В. Рядська, кандидат економічних наук, доцент

© Сизоненко О. В. 2011

© ЧДТУ 2011

Зміст

Вступ. 4

Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю.. 6

Практичне (семінарське) заняття 1 до теми „Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини” 8

Контрольні запитання. 20

Практичне (семінарське) заняття 2 до теми „ Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини ”. 22

Контрольні запитання. 42

Практичне (семінарське) заняття 3 до теми 3 „Економіка ІВ”. 43

Контрольні запитання. 52

Перелік навчально-методичної літератури. 54

Вступ

Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою.

Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв'язків, комп'ютеризації виробництва інформація стала таким самим об'єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.

На сьогодні ставиться задача економічного розвитку України за інноваційною моделлю, в основі якої лежать результати творчої діяльності громадян, тобто об’єкти права інтелектуальної власності. В той час освіта з питань правової охорони, практичного використання та захисту об’єктів права інтелектуальної власності значно відстає від потреб сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім інноваторам, комплексу відповідних знань та умінь.

Мета дисципліни „Інтелектуальна власність” – ознайомити студентів з понятійним апаратом права інтелектуальної власності, формування в студентів комплексу знань про правову охорону об'єктів інтелектуальної власності й установлення форм і способів їх використання.Основними завданнямививчення дисципліни є:

- ознайомлення з поняттям права інтелектуальної власності;

- вивчення системи права інтелектуальної власності;

- системне вивчення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності,

- дослідження українського законодавства й міжнародних нормативно-правових актів у зазначеній області;

- засвоєнні методики охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності на різних стадіях існування;

- визначення проблемних питань захисту прав інтелектуальної власності і шляхів їх вирішення.


Вимоги до вмінь та знань

Дисципліна „Інтелектуальна власність” сприяє підготовці майбутніх фахівців у сфері інтелектуальної власності, в процесі його опанування студенти повинні ознайомитись з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами, суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту. Забезпечує інтелектуальний і соціальний розвиток особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Для успішного досягнення цілей і завдань дисципліни "Інтелектуальна власність" студент повинен мати такі навички як уміти працювати зі спеціальною юридичною й науковою літературою, а також нормативно-правовою базою.

Студент повинен знати:

- основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності;

- складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;

- складові системи інтелектуальної власності в Україні;

- інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України;

- об’єкти права інтелектуальної власності;

- суб’єкти права інтелектуальної власності;

- алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків);

- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань);- алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць);

- алгоритм правової охорони об’єктів промислової власності в іноземних державах;

- алгоритм правової охорони об’єктів авторського права (творів літератури та місництва);

- права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

- процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.

Студент повинен вміти:

- володіти необхідною юридичною термінологією й освоювати міжнародно-правові конструкції, категорії, терміни;

- демонструвати знання основних понять і категорій інтелектуальної власності, уміти розкрити їхній внутрішній зміст,

- визначати проблеми правового регулювання, засобу й способи їх вирішення, уміти викладати отриману інформацію в логічній послідовності й робити обґрунтовані висновки;

- встановлювати факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти інтелектуальної власності.0387393114090352.html
0387421899279509.html
    PR.RU™