Виробниче об'єднання ВО

Предыдущая76777879808182838485868788899091Следующая

виробничийвироб.

виробничо-комерційна фірма
ВКФ

виставкавист.

Вища атестаційна комісіяВАК

вищийвищ.

вищий навчальний закладВНЗ

відбитоквідб.

Відділ від.

- внутрішніх справВВС

відділеннявід-ня

відеофонограма відеофоногр.

Відкрите торговельне товари- ство -ВТТ

відкриття відкр.

відомостівідом.

відповідальний відп.

відредаговановідред.


відродженнявідродж.

військова частинав/ч (при циф-
рах)

військовий комісаріатвійськко-
мат

вік в. (у значенні «сторіччя* та
при цифрах)

вільна економічна зонаБЕЗ

Вільно конвертована валюта ВКВ

вісниквісн.

Вітчизняний вітчизн.

вкладений аркушвкл. арк.

Включаючи (включно) включ.

власний, кореспондентвласкор

Внутрішній внутр.

водосховищевдсх (при назві)

Всесвітня організація охорона
здоров'яВООЗ

Вугільний вугіл.

вулицявул. (при назві)

Газета газ.

газифікаціягазиф.

гектарга

генеральнийген.

генетичнийгенет.

геодезіягеодез.

геологорозвідувальнийгеолого-
розв.

гірничийгірн.

гірничорятувальнийґірничорят.

Гірський гір.

главагл. (при цифрах)

Глобальний глобал.

годинагод (при цифрах)

Головний голов.

- бухгалтерголовбух

голографіягологр.

гораг. (при назвах)

господарствогосп-во

господарськийгосп.

господарчийгосподаря.

господарчий розрахунокгоспроз-
рахунок

гравюраграв.грамг (при цифрах)
гривнягри (при цифрах)
громадськийгромад.
громадянин (-дянка)гр. (при прі-
звищі)
груденьгруд.

групагр. (при цифрах, назвах)
гуманітарнийгуманіт.


Доповідь доп.

доповненнядопов.

допоміжнийдопом.

Дорожній дор.

дорученнядоруч.

дослідженнядослідж.

доцентдоц. (при прізвищі, назві

установи)
драматичнийдрам.
друкарнядрук.демократіядемокр.

депозитарійдепоз.

депутатдеп. (при прізвищі)

державна адміністраціядержад-
мін.

державнийдерж. (і в заголовку опи-
су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

дефектнийдеф. (в обл. приміток)

дециметрдм (при цифрах)

дивисьдив. (при посиланнях)

Дипломатичний дип.

директор дир.(при прізвищі)

диригентдириґ. (при прізвищі)

Дисертація дис.

Дитячий дит.

Діаграма діагр.

діапозитивдіапоз. (в обл. кількіс-
ної характеристики)

Діафільм дф

дійсний членд. чл. (при прізвищі)

діяльністьдіяльн.

ДніпропетровськДп. (в обл. ви-
хідних даних)

добровільне товаристводобр. т-во

добродійд. (при прізвищі, імені)


0391341449299062.html
0391383911412278.html
    PR.RU™